Kezdőlap » New Age – a mindenkihez elérő spiritualizmus (1. rész)

New Age – a mindenkihez elérő spiritualizmus (1. rész)

írta Árpád
3 megtekintések

A New Age a válasz a mai modern társadalom kudarcára, mely hasztalan igyekezett akár a tudomány, politika és világvallások útján egységesíteni az emberiséget, reményt adni számára és szavatolni fejlődését? Mi is tulajdonképpen New Age eszméje, miként jött létre és honnan táplálkozik? Egyáltalán mi is a New Age és mik a jellegzetességei? A teljes kép megismeréséhez és legalább részben történő megértéséhez át kell tekinteni teljes történetét, fejlődését és jelenlegi helyzetét.

1. Bevezető: Mi a New Age?

A New Age tulajdonképpen egy sokszínű, szinkretikus vallási áramlat, mely rengeteg más vallásból, okkultizmusból és spirituális tanításból illetve hiedelmekből táplálkozik, vesz át bizonyos részeket és technikákat, melynek hatására nagyon nehezen keretbe foglalható hitrendszert és vallási ideológiát teremt meg. A mozgalom nem tekinthető egyháznak, sem pedig szektának, mivel nem rendelkezik sem szabályrendszerrel sem egyéb doktrínákkal, melyek a fentebbiek alapvető jellemzője. A New Age elnevezés az Új Korra utal, vagyis a Vízöntő Korára, amely a Halak Korát követi. (A Föld saját tengelye körüli forgása során a bolygó precessziós mozgásának hatására vándorol az ún. tavaszpont a zodiákus jegyeiben. Ennek a precessziónak a periódusidejét 2100 és 2500 év közé teszik.)

A New Age mozgalom megállapítása szerint (nincs teljes egyetértés) az Új Kor kezdete az 1960-as évekre tehető, ámbár vannak akik a 2000-es évek elejére dotálják az új csillagképbe történő átállást. Az analógia szerint mivel a Halakkal azonosítják a kereszténységet, ezért az ezt megelőző időszakot Jézussal és a keresztény hittel kapcsolják össze, mely hatása leáldozóban van, amikor is átlépünk a Vízöntő korába. Sokan ezt egy újfajta tudatállapot megszületésének, egy evolúciós kvantumugrásnak is nevezik, melyben az emberi faj fejlődése fordulóponthoz érkezik és látványosan felgyorsul.

A főként a gnoszticizmusra (az egyén által tapasztalat útján megismert tudás általi megvilágosodás) és a monizmusra (az egység elve: minden egy) támaszkodó New Age igyekszik szinkronizálni és közös nevezőre hozni a vallást és a tudományt, mindezek mellett a tudatosságra tanítja követőit. Ismeretes a panteista világszemlélete is, miszerint minden Isten, mindenben ott lakozik, mint egy egységes, mindent átható személytelen erő, így elveti a keresztény Isten fogalmát, akárcsak a dualista megállapításokat pl. jó és rossz.  Ennek a meggyőződésnek az alapja az is, hogy az ember képes önmaga megváltására a felsőbbrendű tudás által, melyet bizonyos technikák gyakorlásával érhet el: pl. jóga, reiki, meditáció,ezoterika, alkímia, asztornómia stb.

2. Alapjai és fejlődése: Honnan és hogyan jutunk el a mai New Age-hez?

 A New Age filozófiája vegyes képet mutat, de alapját az 1875-ben Helena Blavatsky által alapított Teozófia Társulat alaptörekvése adja. Blavatsky bejárta az egész világot és tanulmányozta a különböző vallási irányzatokat és okkult tanokat. Az általa meghatározott teozófia főként a buddhizmus és a hinduizmus csapásvonalán halad, de eszmerendszerébe több más kisebb vallást is beépített. Vélekedése szerint tulajdonképpen minden vallás azonos irányelvet vall, ha megszabadítjuk a földrajzi tagoltság és a társadalmi benyomások rétegeitől mely az idők folyamán rakódott rájuk. „A teozófia úgy tartja, hogy ez a bölcsesség végtelen, ezért kimeríthetetlen, így az ember számára közvetlenül nem hozzáférhető, de az extázis állapotában a spirituális tudat képes felfogni.“

A filozófiájának főbb törekvései:
1. “Létrehozni az Emberiség Egyetemes Testvériségének magját, ahol nincs megkülönböztetés fajok, hitek, kasztok vagy bőrszín alapján.
2. “Elősegíteni az összehasonlító vallástudomány, a filozófia és a tudomány tanulmányozását.
3. “Kutatni a Természet megmagyarázatlan törvényeit és az emberben rejlő képességeket.

Ez tekinthető a New Age csírájának. „A XX. század első évtizedekben a teozófia jelentős hatást gyakorolt azokra az elsősorban felső osztályi rétegekre, akik számára a kereszténység hagyományos formái túlságosan korlátozottak voltak, ám ugyanakkor nemtetszéssel fogadták a kor materialista világnézetét

Az irányelvek áttekintése után jól látható, hogy már Blavatsky is foglalkozik a vallások egyetemességével és összemosásával, az abszolút igazság keresésével, ez köszön vissza a médium személyes pecsétjéről is. Darwin akkor még újnak és felháborítónak számító Evolúciós elmélete is rányomta a maga bélyegét: Blavatsky feltételezi az állandó spirituális evolúciót, mely során az ember képes felemelkedni a titkos tanítások által. Egy Új Genezist vizionált. Ugyanakkor értekezett még az ember feletti emberi fajról, Atlantiszról és az elfeledett tudásról is. Az általa bemutatott elméletek és új fogalmak bevezetése kihatott a politikára is, így egyrészt az ő tanaiból táplálkozott a későbbi német nemzetiszocializmus is.

2.1 A teozófia vadhajtásai: Alister Crowley és a III. Birodalom esete az okkultizmussal

Míg a Blavatsky által vezetett Teozófiai Társulatának nem voltak világuralmi törekvései, vagy egyáltalán erőszakos megnyilvánulásai, az ő tanaikat felhasználó személyeknek már annál inkább. Itt főként Alister „Fenevad“ Crowley és titkos társasága (páholya), az Arany Hajnal enyhén szólva is sátánista vonatkozásaira gondolunk. Crowley társasága a teozófia alapjaira egy csomó más, mágikus rituálékkal és misztikus okkultizmusból sarjadzó technikát és eszmerendszert dolgozott ki, ami Blavatsky ellentétpárjává tette. Míg Blavatsky-ék főként a keleti tanokat tartották szem előtt, addig Crowley a nyugati okkultizmus tradícióit ötvözte: számmisztika, héber kaballisztika, rituális mágia, asztrológia. A „Fenevad“ bűnlajstroma vég nélküli és akkortájt mindenki rettegett tőle, az Arany Hajnal megtagadta nagymesteri kinevezését is közismert devianciája miatt, később pedig ki is tagadták. Kinyilatkoztatásai között már akkor szerepel a koncepció, miszerint az ember csupán saját magának tartozik számadással és azt teheti ami jólesik neki, nem ismeri el Istent mindenhatónak, ezzel az egyént az Isten fölé helyezi.

Habár maga Crowley nem támogatta a nácizmust és annak dogmatikus uralkodó rendszerét, mégis Blavatsky teozófiája mellett az ő tanai is kihatással voltak a III. Birodalom eszmerendszerére. Ha csupán úgy tekintünk Hitlerre és „munkásságára“, mint egy beteg elme hatalmának kiteljesedésére, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a történelmi tényeket, hogy az akkori érában igenis nagy fokú érdeklődés övezete az okkultizmust: példaként hozható fel a Thule Társaság és az annak elitjét képező Vril Társaság létrejötte, majd azok beolvasztása a Waffen-SS okkult tudományokkal foglalkozó részlegébe. Az SS (bizonyíthatóan) különböző kutatásokat folytott a fajelmélet legitimalizálására, ide sorolható kutató pl. Adolf Eichmann is. Mindezen túlmenően lázasan keresték még Longinusz-lándzsáját és a Szent Grált is, tibeti expedíciót indítottak a fajelméleti kutatások részeként, megfordultak az Antarktisz-on is, illetve Dél-Amerikában a kristálykoponyák titkát kutatva. Nem mellékesen repülő csészealj típusú, új katonai repülőgépeket fejlesztettek, új hajtőmű prototípusokon dolgoztak, genetikai kísérletekbe fogtak az árja faj evolúciójának kutatása céljából és így tovább. A leírottak igen vadnak hatnak, hisz a történelem lapjairól csupán egy karizmatikus vezető eltévelyedett ideái tekintenek vissza ránk, másrészt nem lehet figyelmen kívül hagyni a III. Birodalom legismertebb jelképét a horogkeresztet, mely erősen spiritiszta szimbólum és elméletben nem lehetne helye egy józan diktatúrában.
A szvasztikának nevezett jel, a horogkereszt az emberi történelem során többször megjelenik, akár a hinduizmusban, buddhizmusban, az ősi keltáknál, görögöknél, sőt még magyar megfelelője is ismert „tekerőlevél“ néven. „Európában Heinrich Schliemann archeológiai munkássága révén vált ismertté, aki az általa feltételezett Trója romjai között fedezte fel a jelet, és az ősi indoeurópai (árja) bevándorlókkal hozta kapcsolatba. A korai német népi nacionalista mozgalmak számára az árja eredet szimbólumává vált; Alfred Rosenberg és más teoretikusok hatására a nordikus felsőbbrendű faj koncepciójával hozták kapcsolatba.“
Általánosságban véve a hatalom és a jószerencse jelképe, mindezek mellett keleten főként a Nap – Napkerék, az éltető erő szimbóluma.

Midőn áttekintettük a III. Birodalommal kapcsolatos vélt és valós tényeket kiviláglik, hogy a közös gyökerekkel rendelkező tanokat és ideológiákat használtak fel a német társadalmat alapjaiban átformáló szellemiség terjesztése során. Egyesek odáig merészkednek, miszerint Adolf Hitler karizmatikusságának kulcsa a keleti, főként az indiai szuggesztív technikákra vezethető vissza, melyet akár el is sajátíthatott és alkalmazott tömegpszichózis formájában. Gondoljunk csak a mai guruk és követőik minden feltételességet nélkülöző kapcsolatára, persze mindezt megtámogatták erőteljes katonai jelenléttel is, amely által az intellektuálisan elfojtott, érzelmileg kiszolgáltatott állapotot érhettek el, megterítve az asztalt a manipulációhoz.

2.2 A következő megálló: Amerika és a hippimozgalom

A New Age Blavatsky teozófiája nyomán (kihagyva, de nem figyelmen kívül hagyva az egyéb okkult törekvéseket) következő felbukkanása, akkor már ezen az elnevezésen az 60-as és 70-es évek Amerikájában történik. A hippimozgalom eredetét egészen a század elejei német Wandervogel ifjúsági mozgalomig lehet visszavezetni, illetve még rokonságot ápol a korai XX. század más európai mozgalmaival, mint pl. a Fábiánusokkal és a bohémekkel. A Wandervogel szerveződés keretén belül jelenik meg először a „vissza a természethez“ alapelv, az egészséges életmód, az estleges ősi vallások és az elődök felé fordulás és a szembemenés az aktuális kultúra főáramával, illetve a közösségi események szervezése. (pl táborozás). Itt is jelen volt már a közösségi éneklés, zenélés és a kreatív, innovatív öltözködés divatja. Még ebben az időben több egyetem közelíti saját ifjúsági tagozatait a Wandervogel elveinek irányába, így még Japánba is eljut a mozgalom által hirdetett életmód. Ezen német ifjúsági mozgalmat (mely addigra több alágazatra bomlott) 1933-ban beszüntetik, sok más hasonszőrű egyéb mozgalommal együtt és integrálják a náci propagandista ifjúsági rendszerbe. A II. Világháború után újraszerveződik a mozgalom is.

A század első felében Amerikába áttelepülő németek hordozzák a Wandervogel eszméjét, mely gyökeret ver a társadalomban, már csak azáltal is, hogy a letelepülők természetes ételeket árusító kereskedéseket nyitnak. Migrációjuk fő gyújtópontja a Dél-Kalifornia lett, ahol már csak az enyhe klíma jellege miatt is lehetőség adódott az „alternatív“ élettér kialakítására.

A hippi mozgalom előfutáraként azonosított beat generáció, vagyis a beatnik-ek törekvései nyomán létrejön a San Francisco-i Reneszánsz (főként irodalmi alapú megmozdulás, melyet egy új szociális szenzibilitás hat át, de ugyanúgy érvényesül a vizuális, előadói és más művészeteken keresztül is ) , amely mintegy meg is ágyaz az azt soron követő „virággyerek“ korszaknak. Az átalakulás egyértelműen az azt formáló fiatalok által jön létre, akik más tudatállapotok elérését tűzik ki célul, ebben nagy segítségre van az akkor még legális LSD használata. Vélekedésük szerint az egész társadalom átformálható lenne, ha az egyének zöme az LSD segítségével megélhetné a pszichedelikus tudatállapotot. Ekkora tehetőek az ún. Acid Test-ek, amikor ingyenesen látták el a fesztiválok résztvevőit pszichedelikus drogokkal.

Egy másik szálon folyamatosan zajlik a Vietnami Háború, mely egyre inkább eldurvulni látszik és mindinkább rezignált légkörrel hatja át a békére és jólétre vágyó fiatalokat. Az átvedlő beatnik-kekből létrejön a hippimozgalom, amely a ma ismert New Age alapjegyeit hordozza. A 60-as években létrejönnek az első közösségi kommunák, tagjai fellázadnak a társadalmi doktrínák ellen, kiállnak a relaxációs kábítószerek fogyasztása, az egészséges életmód és az erőszakmentesség mellett. Háború elleni tüntetéseket és megmozdulásokat szerveznek. Jellegzetes, maguk által készített ruhákat öltenek (főként sárga és vörös színűeket – megfigyelhető a rokonság a indiai/hindu és buddhista viselettel), illetve átveszik a keleti vallási tanokat, különös tekintettel a hinduizmusra és a buddhizmusra, melyek gyakorlását a meditációban és jógában, kántálásban látják. Mindezek mellett a „békében a természettel“ hitet vallják és az általános szeretet érzését minden és mindenki irányába. Ez a mozgalom gerjeszti a szexuális forradalmat is, melyben a hagyományos monogám kapcsolatokat felváltja illetve kiegészíti az addig tabunak számító egyéb módok feltárása és a kísérletezés, mint a homoszexualitás vagy az orgiák stb.

A média folyamatos tudósításai nyomán egyre nagyobb népszerűségre szert téve elérkezünk a legnagyobb hippi eseményekig, mint amilyen a Szerelem Nyara (1967), vagy a Woodstcok Fesztivál (1969). A hippi divatot a populáris kultúra átemelte a hétköznapokba, így egyrészt elfogadott norma lett a fiatalok körében, másrészt csorbul egyedi, lázadó jellege. A hippi korszak csúcspontja az Altamont Zenei Fesztivál (1969), melyen 300 000 ember vesz részt. A koncerten megkéselnek egy 18 éves lányt, illetve még négyen vesztik életüket véletlen balesetekben, ugyanakkor négy szülés is végbemegy az eseményen. A amerikai közvéleményt sokkolják a hírek és egyre inkább elkezd degradálódni a hippi mozgalom, elveszítve népszerűségét és támogatottságát. Ugyanígy a Charles Manson gyilkosságok is aláássák a már így is megtépázott reputációjukat. A 70-es évektől kezdve pedig lassan de biztosan széthullik a mozgalom, hisz egyrészt kiöregedik az eredeti hippi generáció, másrészt pedig rengeteg más, új mozgalom és irányzat jön létre így szegregálva a rajongótáborokat. A hippik és világnézetük persze megmaradt örökségként és áthagyományozódott a következő generációk fiataljaira és világnézetük részévé válik.

Az éra meghatározó filmművészeti alkotása a Hair című musical, amely rengeteg országba viszi el a hippi életszemléletet.

2.3 Érkezés a jelen kori New Age-hez

A New Age eszmék, mint láthattuk, a történelem folyamán az utolsó évszázadban ilyen vagy olyan formában de jelen voltak a társadalom különböző rétegeiben. Az ezredfordulóhoz közeledve egyre inkább kiüresedni látszott a társadalom teljes egésze. A növekvő globalizmus és kapitalizmus nem teljesítették ígéreteiket, nem hoztak élhetőbb hétköznapokat, ugyanígy a történelmi egyházak hatása is és befolyása az általános gondolkodásra gyengülő tendenciát mutat. A technológia forradalom ,mint a számítógép, mobiltelefon és az internet az információ áramlásának felgyorsulását idézte elő, mely következményeként egyre több, változatosabb tudás földrajzilag egyre több helyre és egyre több társadalmi réteghez ér el. Az információs evolúció korában, ahol az utóbbi tíz évben gombamód szaporodtak el a háztartásokban a kommunikációs eszközök, így a hagyományos tömegtájékoztatás eszközei pedig (tv és rádió) eleve sikertelenségre vannak ítélve. Az egyén már nem hajlandó gondolkodás nélkül befogadni az információkat, ugyanakkor a technikai vívmányok révén lehetőség adódik, hogy kommentálják a híreket és történéseket, sőt ahhoz is teret biztosítanak, hogy saját nézeteiket, látásmódjukat megosszák másokkal. A globális információs hálózat révén gigantikus méretekben kommunikáló generációk egész sora jön létre. Az egyén a központ, a fő mozgatórugó, illetve az egyének csoportosulásai. Jó példa erre a népszerűségének aranykorát élő közösségi hálózat, a Facebook esete.

A New Age tanítások mindinkább vegyülnek és vesznek fel új elemeket, illetve egész széles körben érnek el felhasználóikhoz.

Folytatjuk…

12 hozzászólás

Eszter 2012.03.09. - 01:16

Egy érdekes gondolat, ha már újkor: azt mondják, eddig a hité volt a főszerep, a Vízöntő kora meg a tudományé, ugye. Nézzük csak ezt a Halak-kori tudományt: nem olyan valójában, mint a hit? Értsd: a gondolat származási helyét még mindig nem találják (pedig a titkosszolgálatok és nemzetvédelmi szervek milliárdokat szánnak a kutatásra), a körülöttünk lévő valóság nagy része – pláne bolygónkón túl – egyszerűen nem mérhető, és ne feledjünk, tudományos ténynek az minősül, amely folyamatot laboratóriumi körülmények között bármikor megismételhetünk… és sikerült vajon valaha megismételni mondjuk az evolúciónak akár egy-egy rövidke fejezetét is…? Nem. Az, amit ma tudomámynak hívunk, javarészt hit: már a kedvenc (egyetlen, amit ismerek) érettségi matektételem is így kezdődik: TÉTELEZZÜK FEL, h a gyök kettő irracionális… Kérdés: vajon az új korban a tudomány a hit világából ki tud mozdulni, és ténylegesen tudomány lesz? Tovább lépek: vajon a tudomány nem (kellene hogy) egyenlő (legyen) a teljes körülöttünk lévő valósággal, függetlenül attól, hogy fejlettségünk jelen szintjén mit vagyunk képesek mérni, és laboratóriumban rekonstruálni? De. már csak ezért is érdekel, mit hoz az ún. “Új kor”. Meg azért is, mert az Aranykor-teória is érdekes… igazán írhatnál róla, mert én szanszkritul, óegyiptomiul vagy majául nem beszélek, Bácsfi Diánának meg csak nem hiszek ám el mindent blindre, bár mond jó dolgokat. 🙂

Árpád 2012.03.09. - 08:40

A Vízöntő korának értelmezése nagyon szerteágazó, sokan pont ellentétesen hivatkoznak rá a következő okán: A felvilágosodás korában (XVIII. század) fokozatosan váltódik le a feudális rendszer és vallási befolyás és térnek át a racionalitás általi világnézetre. Gondoljunk csak bele, ebben az időben több átütő felfedezés születik, amely alapjaiban rengeti meg az addigi világképet: Newton mechanikus világképe pedig rányomja a kiszámított, minden spirituálist mellékessé tévő, mint egy fogaskerekek által irányított felfogást az Univerzumra, amely ugyan nagyon jól össze lett rakva, de onnantól kezdve szükségtelen beleavatkoznia bárkinek is – ebben az időben kezdődik az egyházellenesség, teret nyer a deizmus, amely ugyan elismeri a teremtést, viszont a kinyilatkoztatást nem. A Darwini evolúciós elmélet volt a csóva az egyház és vallásosság olajkútjára // innentől pedig a folyamatos térvesztés látható.
A New Age viszont pont egy fordított irányba haladást ír le és hisz is benne, amelynek lényege, hogy a spiritualizmus, a meg nem ismert dolgok felemelkedjenek a tudomány szintjére. Az egyik legérdekesebb tény a részecskefizikában érhető tetten, ahol (habár bizonyíték nincs rá – ahogy te is mondtad: nem mérhető) mégis a mechanikus világkép építőkövei, az atomokon túlra próbálnak asszociálni: így hívva életre a bozonok világát és az ún. “szuperhúrelméletet”, amelyben igenis van kisebb anyag az atomnál is (itt lép be a képbe a klasszikus New Age-e felütésű monizmus – minden egy elve), ezek pedig a húrok, amelyek csupán rezgések és nem számít, hogy protonról vagy neutronról van szó, ugyanaz az energia építi fel őket, csak más szinten rezonálnak… így eljutunk a mai állapotokig: tehát régen egyházak+vallás, aztán jön a mechanika és racionalizmus, és talán mert egyik sem működik maradéktalanul önmagában, ezért most a New Age érában mindkettő egyszerre 🙂
Az Aranykor és az átmenetek mindenképpen érdekes témák, lehet, hogy végre befejezem még az ide vonatkozó kutatásokat ,még kitérek arra is 🙂
*kulturális szegénységi bizonyítványom lobogtatom: nem tudtam ki az a Bácsfi DIána – most meg már az kívánom bár nem tudnám ! 😀 😛

Eszter 2012.03.09. - 11:14

BTW, én teljesen azt hittem, h a New Age, mint kifejezés, tökéletesen archaikus, a 60-as években használták, és ennyi. Már csak ezért is jó, h megírtad a cikket, többek között. 🙂 No, várom a folytatást – még a végén itten szakértő leszel! 🙂

Saraswati 2012.03.09. - 10:55

Nos, kedves kis cikk. Mindehhez viszont nem adnék hozzá semmit se, úgy érzem locsogás lenne. Szeretem az ezot, az új hullámot, bármilyen művészeti ágban is legyen az tetten érthető.
Bácsfi Diána, Avatara neve viszont itt a végére felcsillantotta a szemem. Én nagyon bírom a csajt, őrületes tudásanyagra tett szert. Ebben a változó és valamiből valamibe 🙂 átlépő korba különsen prófétikus szerepe van, kis ébresztőt nyújt, főleg erről az Arany korról és Jézus valós létéről… Egyébként miért érzed azt, hogy bár ne tudnád, hogy ki is ő? Melyik előadását olvastad, ill. hallgattad meg?
Minden jót, tetszik a blogod, még több saját gondolatot hints bele, merd megírni, elvégre ez a te véleményed és abból viszont csak egy van, nincs még egy te. Mindig gondolj arra, hogy senki se bírálhat, amiért ezt vagy azt gdolod és így vagy úgy írod meg, maximum nem ért veled egyet, de tiszteletben kellene, hogy tartsa a te nézőpontod. Én így teszek, de délután még olvasgatni foglak, örömmel tölt el, hogy itthon, Vajdaságban van egy igényes blogos. Tudod, régebben én is pár évig csinálgattam. 🙂 Szóval, tudom milyen. Szia

Árpád 2012.03.09. - 14:23

Légy üdvözölve! 🙂
Bácsfi Diána nevére rákeresve rátaláltam az Index lehúzó cikkére, de ez is azt mutatja, hogy még gyakorolnom kell az alázatot és gyors tudástágításba fogok munkássága terén, amint végre befejezem a New Age kutatását. 🙂 Elhamarkodott, részinformációkból történő értékítélet veszélyes dolog – kardomba dőltem bevallom na, de jóvá teszem és majd megfogalmazok valami objektívebb álláspontot is!
A bloggerkedés és hogy vajdasági szinten, főként magyar nyelvterületen elég kevés az alkotó sajnálatos dolog. Egyrészt sokan – világméretekben – úgy vannak vele, hogy leáldozóban a blogoknak, mint egyéni perspektívájú írásos médiumnak, mivel megjelentek a mikroblogok (Facebook, Twitter) és ma már a gyors információáramlás hatására általánosságban megfigyelhető tendencia a “türelmetlenség” – nincs idejük és türelmük végigolvasni egy szaftos vagy éppen elgondolkodtató bejegyzést / kommentet írni meg már végképp nehezükre esik, ami a pozitív feedback hiányában azt is sugallhatja az alkotónak, hogy nincs igény munkájára / sőt azt az érzetet kelti, hogy írásai színvonalon aluliak és nem érdemelnek több figyelmet, mint egy Facebookos “Mi az indiánneved bejegyzés…”
Köszönöm a bizalmat és tudod, stay tuned! *Külön köszönet a kommentelésért!

Saraswati 2012.03.09. - 12:43

Ja,tudod mit akarok még mutatni. Nem tudom, hogy a Goa zenét szereted-e, mindenképp rá lehet kapni. A film címe, Liquid Crystal Vision. Szerettem volna linkelni, magyar feliratosan, de látom, a jogvédettség arra a bizonyos oldalra is kiterjedt, ahol felfedeztem, tehát már nem elérhető… A goa zene életérzéséről szól és úgy általában a hippi szabadságról, a pszichodelikusságról.

Árpád 2012.03.09. - 14:24

Megtaláltam a Googlevideón, amint alkalmam és időm adódik, mindenképp megtekintem! Köszönöm a tippet! 😀

Saraswati 2012.03.09. - 15:16

Nagyszerű, ha megtaláltad a filmet, remélem tetszeni fog.
Tény, kis hazánkban kevesen írnak, kevés hely is van folyóirat szinten is a megmutatkozásra, bár lehet találni azért nem csak szűk körű, bezáródott, “csak az eddigi tagoknak” fenntartott helyet. Azt hiszem ami jó, az jó, pl. a te blogod igényes számomra, látszik benne az, hogy igen sok ideje írsz, hogy váltottál, hogy mertél másképp írni, hogy voltak állomások az életedben, írói téren.

Mondjuk én is olyan bloggal kezdtem, még 2007-ben, ami foglalkozott kritikával (film, kevés színház, könyv, festmények) emlékekkel, tudományosabb kitekintésekkel, persze mind a magam szájízére formálva, az után éreztem, hogy lépnem kell, persze ezt nem rád értem, vagy másra, pusztán a magam kis történetét mesélem, szóval váltottam blogot, és onnantól már csak az irodalmi szövegeket tettem közzé, saját fényképekkel, de nyáron ennek az ideje is eljött, hogy ezt lezárjam. A blogolás, mint érzés, életvitel, ha mondhatjuk így, sokat faragott rajtam, megtanultam kezelni mások véleményét, kipróbáltam magam több műnemben (persze itt most nem a hármas felosztást értem, hogy epika, dráma, líra:)), s ráhajtottam magam, hogy írjak, hogy merjek csiszolódni, hisz én is éreztem, hogy igen, mocorog valami belül, de még nem vagyok jó ahhoz, nincs szókincs, vagy elég háttéranyag, élmény, tapasztalat, hogy megírjam. Idővel megérünk rá, én bízom ebben, mindannyian, akik tényleg épülni vágynak és kitartóak.
Most úgy nem írok igazán semmit, de igazából nem izgulok az írás nélküli állapottól, egy kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy aki költő, az akkor is költő, ha nem ír. Tehát a lelkében hordozza ezt, a világlátásában.
Úgy érzem, te eléggé révbe értél ilyen szinten, teljesen érzem a szövegeiden, hogy mennyit épültek (régebben – nem tudom mikor -, láttam a blogod, akkor olvasgattam egy rövid ideig, de viszont nyomon vesztettem, mert nem volt elérhető egy ideig az oldal… és nekem elveszett cím, nem jegyeztem meg, s érdekes módon nem is olyan régen véletlenül megtaláltam és felismertem ,hogy jééé, ez nekem olyan ismerős:)), plusz a lelkesedésed átérződik és annyira pozitív kisugárzással tölti meg a bejegyzéseidet, de komolyan : ez mind itt lapul az Akirablogban. Sok ihletet:)

Árpád 2012.03.11. - 18:10

Igen, most már idestova három vagy négy éve (lehet több is) rendszeresen írok, pont azért is, hogy fejlődjek, mert az elején elég sokat bénáztam (így visszanézve), viszont nagyon sokat is adott a blog ezidáig és gondolom még sokáig segít majd benne, hogy tovább tanuljak és fejlődjek általa. Amit írsz érdekes, mások pont az állandó melankóliát jegyzik meg: -Ha van egy jó napom, akkor elég kinyitni az oldalt és elolvasni az aktuális bejegyzést ahhoz, hogy szarul legyek és vágjam az ereimet… / Persze értem, ízlések és pofonok, de valóban kellene már egy kis pálfordulás. Ami a nem írást illeti – a mentorom úgy fogalmazott, hogy bizony minden nap tessék írnom pár sort, hogy edzésben maradjak a mondat alkotás terén és olvassak is sokat a szókincs bővüléséhez: ezt többnyire be is szeretném tartani csakhát… Nálam érdekes volt tavaly megfigyelnem, hogy az emberi kapcsolatok indukálják az írást. Az írónak múzsa kell, aki felkavarja és repíti – úgy vélem én ehhez a klasszikus kategóriához tartozom 🙂
A régi blogod fenn van még a neten, vagy törölted? Szívesen olvasnék pár személyes bejegyzést! 😀

Saraswati 2012.03.09. - 15:19

:DD Egyébként mi az indiánneved ? XD. Vicc volt.

Eszter 2012.03.11. - 01:14

Jó volt a második rész is! 🙂 Egyébként igen, két dologban is egyetértek az előttem szólóval: először is, írj egy picit több saját vélaményt, mert abból valóban csak egy van, és nagyon értékes gondolataid vannak. (Sok blogos ott követi el a hibát, h MINDIG magazincikket akar írni, míg én személy szerint azt szeretem, ha a hangsúly egyfajta személyességen van – ezzel persze nem kell mindenkinek egyetértenie.) A másik dolog az, hogy valóban RENGETEG az ellentmondásos figura, bizonyos szemszögből nézve minden ember az… és én is a kelleténél előítéletesebb vagyok még, ami nem jó. Mivel én jól emlékeztem a 2004-es “szálasiéltető” botrányokra, Diána neve nálam is kiverte mindig a biztosítékot, viszont nagyon érdekes, ahogy kilépett ebből a hungarista miliőből. Tény, hogy óriási tudása van, és sok okos dolgot mond – még ha nem is mindennel értek egyet (a régi imázsból azért megmaradt az, hogy az Ószövetséget néha burkolt kritikával illeti… nem, nem zsidózik, csak másként értelmet szubjektív, hibéli dolgokat, ami amúgy mindenkinek szíve joga). Az előadásait tényleg érdemes meghallgatni, de nem kell fenntartás mindent elfogadni sem tőle, sem mástól – épp ezért mondtam, h örülnék még több Aranykor-kutatónak. 🙂 BTW, a két karakter nem vethető össze, de ne feledjük, h pl. Osho is mennyire ellentmondásos figura a bizarr élettörténetével… de a világ bizony sosem fekete vagy fehér. 🙂

Árpád 2012.03.11. - 17:54

Hát Bácsfi Diána előadása az a hanganyag, melyből bármely 2 percet ki lehet vágni és csengőhang gyanánt használni – egyébként hatalmasat alakít az Avatarás nicken nyomatott előadásán: Aranykor és Magyarország szerepe 2012-ben… azt hiszem ez az előadás címe. Meg kell mondjam letaglózott a kis csaj (mit csaj, felnőtt nő). Így elsőre zizzentnek tűnik, aztán az ötödik perctől erősen addiktív. Magam részéről végignéztem a két órás előadást – persze meggyőzve csak arról vagyok, hogy előadóként elsőosztályú – karizmatikus és hatásvadász, DE azért hiányolok belőle egy adag áhítatot és szerénységet a témához való hozzáállásában. Mindezek mellett leszögezném, hogy nagy dolgokat mond ki, viszont itt ott hiteltelen vagy csak ellenőrizhetetlen és így kétes kijelentéseket tesz… Igen, ez a Bácsfi Diána, izé Erős Dianna oder Avatara jelenség.
/Igen, mikor én is először rákerestem a nevére, pont egy Indexes cikkre bukkantam, ahol kívülálló pszichológusokat kérdeztek Bácsfi vélhető elmeállapotáról: foglalkoztatja a médiát nah… és a negatív hír is hír ugyebár.
Az aranykor teória érdekes, bár nagyon eltérőek a vélekedések és kb. ugyanannyi alapja van mint Atlantisz létezésének, de egy behatóbb tanulmányt megér.

Ami az őszinte véleményt illet: ez inkább egy fajta tanulmány/kutakodás/vizsgálódás a témában, melyben igyekszem objektíven feltárni a tényeket. A befejező harmadik részben persze kifejetem az álláspontomat a témáról, de egyrészt az ismeretanyag színe-java még számomra is új és lépten nyomon botlok bele újabb teóriákba és kapcsolódó anyagokba: először tényleg csak egy szösszenetnyi posztot terveztem de egyre jobban dagadt a tartalom, ahogy utánaolvastam…. 🙂 *útközben nem zavarnám meg az olvasó gondolatmenetét , majd a végén! 😀

Hozzászólások lezárva.

Kapcsolódó

%d bloggers like this: